Zásady spracovania osobných údajov

Pokiaľ ste naším klientom,  odberateľom noviniek alebo ste návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov v rámci EU).

I. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobných údajov na webe www.profifix.sk je Martin Porubský, IČO: 53411153, so sídlom Hradná 346/30, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tzn. určujeme, ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Pokiaľ sa nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: profifix.sk@gmail.com

III. PREHLÁSENIE

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a teda že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožníme vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, tel. číslo, poprípade odkaz na účty vašich sociálnych sietí, v prípade nákupu aj adresa bydliska, a v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo účtu, popr. telefónne číslo, ktoré bezpodmienečne potrebujeme k prijatiu a realizácii objednávok.

Vedenie účtovníctva.

Pokiaľ ste naším klientom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavenie a evidenciu daňových dokladov, 5 rokov od posledného aktívneho obchodu. 

Marketing – zasielanie informačných e-mailov.

Vaše osobné údaje (e-mail, poprípade meno), na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk.

Ak ste naším klientom, konáme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste naším klientom, zasielame Vám informačné e-maily len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. Súhlas nám vyjadríte potvrdením vašej emailovej adresy prípadne vyplnenia kontaktného formulára. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením Vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Spracovanie a použitie fotografickej dokumentácie, referencie.

Len na základe Vášho súhlasu môžeme využiť fotografie, videá, referencie, spätné väzby a pod. z ktoré úzko súvisia s objednanými prácami na našich stránkach., a to dovtedy, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovávania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

V. COOKIES

Pri návšteve a prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívite a vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Informácie zhromažďované pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať Vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

VI. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do počítačov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do telefónov (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailové rozosielanie (zabezpečené menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).
 • Pravidelnou aktualizáciou softvéru.
 • Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a heslom).

Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VII. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sprostredkovatelia (príjemcovia) osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • Hosting pre webovú stránku – WEDOS Internet, a.s.
 • Prevádzkovateľ webovej stránky
 • Google Analytics (štatistiky návštevnosti webu), Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Mailchimp (e-mail marketing)
 • Sumo (e-mail marketing)
 • Externá účtovná firma
 • ComGate (platobná brána)

Ďalej to môžu byť: poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia tlačových a poštových služieb, partneri spolupracujúci s nami v špeciálnych akciách pre klientov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania (účtovník).

Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.

Ubezpečujeme Vás, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracúvania, ako na seba a aktuálnych spolupracovníkov.

Vaše údaje nebudeme poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VIII. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: profifix.sk@gmail.com.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a predložíme vám v lehote do 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracovávame údaje nezákonne, alebo nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účelov spracúvania. (Napr. odhlásením z odoberania e-mailov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)

Právo na prenesiteľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Na tento úkon potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vaším ďalším právom je právo na výmaz. Nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému, ako aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme aspoň 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad sme povinní evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi pracujeme v rozpore so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, e-maily s inšpiráciou, články či produkty a služby Vám zasielame, ak ste náš klient na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ klientom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

IX. MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú zmluvne povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov platia od 1.1.2019

V Liptovskom Hrádku dňa 1.júla 2021

Martin Porubský