Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.profifix.sk je Martin Porubský, IČO: 53411153, so sídlom Hradná 346/30, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika.

Dodávateľom služieb ponúkaných na internetovej stránke www.profifix.sk je Martin Porubský, IČO:53411153, so sídlom Hradná 346/30, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika.

Kupujúcim, respektíve objednávateľom, je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránkywww.profifix.sk vytvoril objednávku alebo registráciu. Službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach www.profifix.sk

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.profifix.sk výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.profifix.sk, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie.

2. PREDMET A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb – montáž, opravy a/alebo servis elektrických a/alebo plynových zariadení

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Objednávka a registrácia

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www.profifix.sk, výberom produktov kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke. Prihlásenia sú realizované podľa poradia. 

Po odoslaní objednávky bude objednávateľ následne kontaktovaný pre dohodnutie konkrétností pre danú objednávku. Kontakt je realizovaný prostrednísctvom kontakných kanálov uvedených v objednávkovom formulári.

3. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Cena

Nie sme platcom DPH. Všetky ceny za vykonané práce sa zhodnocujú podľa požadovaných prác objednaných objednávateľom. 

Platobné podmienky a možnosti platby

Kupujúci hradí za objednané práce po ich ukončení ak sa s predávajúcim nedohodnú inak. Za produkty je možné platiť iba v hotovosti

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby – uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim.

Zmeny v ponúkaných službách

Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny vo vykonaní objednaných prác.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Pre zrušenie objednávky platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Objednávateľ má, na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 ods. 6 písmeno a) a nasledujúcich, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa vytvorenia objednávky.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: profifix.sk@gmail.com
vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku bez zbytočného odkladu, pokiaľ nieje v jeho moci objednané práce vykonať.

5. REKLAMÁCIA

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: profifix.sk@gmail.com a to do 14 dní odo dňa dodania služby.
Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

6. NÁHRADA ŠKODY PRI NEPREVZATÍ SLUŽBY

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dohodnutú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dohodnutú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

7. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sa sa riadia podľa platných právnych predpisov obchodného zákonníka.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.profifix.sk

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. júla 2021.

V Liptovskom Hrádku dňa 1. júla 2021

Martin Porubský